ffmpeg 截切视频后音频不同

使用 ffmpeg 截取部分视频:

ffmpeg -i t.mp4 -ss 00:00:06 -to 00:01:38 -codec copy 3.mp4


之后发现音频与画面不同布。


解决办法有 2 种:

1.使用 -codec copy ,没有重编码,根据视频信息重新编码即可。

2.将 -ss 前置

ffmpeg -ss 00:00:06 -i t.mp4  -to 00:01:38 -codec copy 6.mp4


具体原因不清,只浮于表面应用层。

 

展开阅读全文